SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

 

 

„Śmiać się często i serdecznie,  zdobyć szacunek ludzi i sympatię dzieci – 
to znaczy odnieść sukces”.
Ralph Waldo Emerson

 

Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że w dniach 17.09. - 17.10. bieżącego roku w naszej szkole przeprowadzona została ewaluacja całościowa, w wyniku, której uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny naszej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Wystawiono je nam we wszystkich czterech szczegółowo badanych obszarach (efekty, procesy, środowisko, zarządzanie).

Tym samym nasz wieloletni trud wkładany w codzienną pracę z dziećmi i ich wychowanie został dostrzeżony i doceniony. Bardzo nas to cieszy. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Uczniom za to, że tak wysoko ocenili naszą pracę i przyznali, że lubią swą szkołę, ich rodzicom, z którymi od wielu już lat dzielimy ich wychowawczy trud i którzy zawsze wspierali nasze szkolne inicjatywy. Osobne „dziękujemy” kierujemy do naszychpartnerów – do instytucji i osób prywatnych, z którymi od lat owocnie współpracujemy. Nasz sukces bez Was wszystkich byłby niemożliwy! Jeszcze raz dziękujemy za okazaną nam życzliwość i liczymy na dalsze współdziałanie.

Dyrekcja 
i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

 

 

WYMAGANIE POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGANIA

Obszar: Efekty
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - B(*)

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - B
Uczniowie są aktywni - B
Respektowane są normy społeczne - B

Obszar: Procesy

Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy - B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - B
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany - B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - A
Kształtuje się postawy uczniów - B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - A

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju  - A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów - C
Promowana jest wartość edukacji - A
Rodzice są partnerami szkoły -  B

Bobszar: Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach - B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny - A
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie - A

 

 

(*)Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 

 

ZOBACZ RAPORT EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ NASZEJ SZKOŁY