SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ SZKOLE

 

szkola 41 logo 1

 

 

MOTTO ROKU

„Kompetencje w naszej szkole kształtujemy nie tylko poprzez to, czego uczymy, ale i jak uczymy.”

CEL


Zintegrowanie działań organów szkoły ukierunkowanych na:

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w szkole,
 • przeprowadzanie efektywnych zajęć,
 • indywidualizowanie zajęć do potrzeb każdego ucznia,
 • organizowanie różnych form integrujących społeczność szkolną a w szczególności klasową,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych.

MISJA

Efektem edukacji w naszej Szkole Podstawowej nr 41 jest pełny rozwój jednostki i wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na wyższym etapie. W zmiennych warunkach życia XXI wieku oba te cele wymagają odpowiedniej, jakości systemu edukacyjnego, między innymi przez regularne i częste ocenianie osią­ganego postępu oraz wskazywanie silnych i słabych stron procesu nauczania.

W atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu pragniemy szanować prawo każ­dego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

WIZJA I PRIORYTETY

Praca naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Cele i priorytety w pracy naszej szkoły to (na podstawie przeprowadzonej ankiety):

 • rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności,
 • przygotowanie uczniów do dalszej nauki i nauczenie uczenia się,
 • rozwijanie poczucia solidarności i wzajemnej pomocy.

Ponadto będziemy się starać rozwijać w naszych wychowankach:

 • ciekawość świata i pragnienie nauki,
 • indywidualny styl uczenia się,
 • bogaty język dziecięcy,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • umiejętność krytycznego uczenia się,
 • rozumienie obcych kultur,
 • koncentrację na wybranych zainteresowaniach,
 • tolerancję i umiejętność rozumienia innych ludzi,
 • szacunek dla środowiska,
 • zaangażowanie w planowanie i ocenianie własnej edukacji,
 • umiejętność brania odpowiedzialności za własną naukę.

Podstawowym założeniem programu edukacyjnego i wychowawczego jest komunikacja człowieka ze światem i samym sobą. Będziemy stymulować samodzielne rozwijanie zdolności poznawczych i nauczać współdziałania i porozumiewania się z grupą i w grupie, jako ważnej umiejętności komunikacji społecznej.

 


 

Dziś Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy – to placówka, która łączy 58-letnią tradycję z nowoczesną edukacją. Obecnie w szkole uczy się 420 uczniów. Mamy ognisko przedszkolne, dziewięć oddziałów klas I – III oraz dwanaście oddziałów klas IV – VII.    

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • 19 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny
 • nowoczesna sala komputerowa,
 • duża i dobrze wyposażona sala gimnastyczna,
 • bogata w woluminy biblioteka,
 • boisko do piłki ręcznej i koszykowej z częścią do zabaw i gier ruchowych,
 • sala zajęć rekreacyjno-sportowych dla klas 0-III
 • świetlica, stołówka, plac zabaw,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków unijnych

DYDAKTYKA:

klasy z dodatkowym językiem angielskim
klasy z nauką tańca
klasy kajakarskie
dodatkowe zajęcia sportowe

INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - PROPOZYCJE:

 • chór szkolny
 • zajęcia muzyczne z nauką gry na flażoletach
 • zajęcia rozwijające z różnych przedmiotów
 • Warsztaty Twórczości Rodzinnej
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych i wyrównujące szanse edukacyjne
 • koło „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
 • koło redakcyjne gazetki szkolnej „Szwederowo na kolorowo”

PROJEKTY I PROGRAMY:

Nasza szkoła tętni życiem. Realizujemy liczne projekty edukacyjno-wychowawcze i charytatywne. Aktualnie staramy się o tytuł Szkoły Uczącej się, czyli działamy na rzecz podniesienia jakości pracy poprzez profesjonalizację pracy szkoły i nauczycieli. Realizujemy program SUS, czyli działamy na rzecz podniesienia jakości pracy poprzez profesjonalizację pracy szkoły i nauczycieli. Szukamy najskuteczniejszych metod aktywizujących oraz szerszego stosowania oceniania kształtującego (OK), pomagającego nauczycielom lepiej nauczać, a uczniom lepiej się uczyć. Dążymy do rozwijania naturalnych dla człowieka cech: chęci poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienia decydowania, działania i współdziałania z innymi.


REALIZUJEMY PROJEKTY:

 • Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów
 • Bydgoski Bąbel Matematyczny
 • Miejski Projekt "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna"
 • Bydgoki Konkurs Ekologiczy
 • Akademickie Centrum Kreatywności - projekt z UKW
 • Laboratorium Zmiany Edukacyjnej
 • Międzynarodowy projekt językowy e-Twinning
 • Rytmika jako narzędzie wspomagające rozwój kompetencji matematycznych
 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła
 • „Szkoła z prawami dziecka”- projekt UNICEF
 • Program MEN „Technologie z Klasą”

 

INFORMACJA O SZKOLE - DO WYDRUKU

 

 

 Dekoracja55-lecieIIefekt

DSC09588

DSC09589

DSC09590

DSC09591

DSC09592

DSC09594

DSC09695