SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA (*)

 

1. UCZEŃ MA PRAWO DO :

 1. Informacji na temat swoich praw,  procedur odwołania się  oraz instytucji, do których można zwrócić  się  w przypadku nieprzestrzegania praw,
 2. Otrzymywania informacji  o  podejmowanych w jego sprawie decyzji,
 3. Zapoznawania się z  programem   nauczania  z poszczególnych przedmiotów , jego  treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 4. Jawnej znajomości kryteriów  oceniania,
 5. Jawnej i umotywowanej  oceny  postępów w nauce  i zachowaniu,
 6. Informacji na temat życia szkolnego,
 7. Otrzymywania w toku edukacji   informacji z różnych źródeł, bezpłatnej nauki,
 8. Swobody wyrażania myśli, przekonań,  w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych  i  religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 9. Równego traktowania   niezależnie od wyznawanej religii  i światopoglądu,
 10. Ochrony przed wszelkimi   formami przemocy  fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i  poszanowania  jego godności i nietykalności osobistej,
 11. Dochodzenia swoich praw zgodnie z  ustalonymi  w szkole procedurami.

 

2.  UCZEŃ MA  OBOWIĄZEK:

 1. Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie  przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie.
 2. Przedstawiać w terminie 7 dni, po  powrocie na zajęcia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach  edukacyjnych, w formie: 
  • zaświadczenia lekarskiego;
  • oświadczenia rodziców (prawnych  opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
 3. Nosić jednolity strój uczniowski  zgodnie ze wzorem ustalonym przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Strój galowy (dziewczęta – biała bluzka, ciemny dół stroju, chłopcy –  biała koszula, ciemne eleganckie spodnie) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, imprez  okolicznościowych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.
 4. Godnie reprezentować szkołę,
 5. Odnosić się z szacunkiem do  nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 6. Dbać o ład, porządek oraz mienie  szkolne, własne i innych,
 7. Pilnować własne mienie, przedmioty  wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i  pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe,  urządzenia elektroniczne, zegarki ...) i pieniądze.
 8. Wyłączać telefon komórkowy i inne  urządzenia elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. Z urządzeń tych uczeń może  korzystać wyłącznie podczas przerw miedzy zajęciami.
 9. Chronić własne życie i zdrowie,  przestrzegać zasad higieny,
 10. Starać się o uzyskanie jak  najwyższej oceny własnego zachowania,
 11. Przestrzegać postanowień statutu  szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Przestrzegać  zarządzeń  Dyrektora.
 13. Nagrody:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy,
  • pochwała/nagroda Samorządu Uczniowskiego,
  • pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
  • wyróżnienie na apelu szkolnym,
  • nagrody książkowe i dyplomy,
  • listy pochwalne do rodziców,
  • świadectwo z wyróżnieniem.
 14. Uczeń może otrzymać nagrodę za  :
   • bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie  i wzorowe zachowanie,
   • aktywną pracę społeczną, wzorową postawę i odwagę,
   • wybitne osiągnięcia w konkursach.
 15. Kary: Po wykorzystaniu kar wymienionych w  pkt. 1 – 4 przeniesienia do innej szkoły, karze tej podlega również uczeń,  któremu udowodniono kradzieże, handel      narkotykami lub inne naganne zachowanie  niezgodne z obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły.
  • upomnieniem wychowawcy klasy,
  • pozbawieniem pełnionych w klasie i w szkole  funkcji,
  • upomnieniem  lub naganą Samorządu Uczniowskiego,
  • upomnieniem  lub naganą dyrektora szkoły,
  • pisemną  naganą dyrektora szkoły,
  • awieszeniem  prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
  • obniżeniem  oceny z zachowania.
 16. Uczeń może zostać ukarany za: W  przypadku popełnienia przez ucznia czynów noszących  znamiona przestępstwa  szkoła powiadamia policję i sąd. O podjętym działaniu  informowani są rodzice.
  • stosowanie  przemocy   fizycznej lub psychicznej,
  • dewastowanie  mienia szkolnego  lub prywatnego innej osoby,
  • kradzież lub inne przestępstwa,
  • nieprzestrzeganie obowiązków  określonych  w Statucie  Szkoły.

 

(*) Tekst został opracowany na podstawie VII rozdziału "Uczniowie szkoły" Statutu Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.