SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA

 

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy pełni nauczycielka języka polskiego, pani mgr HANNA PODOSEK.

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA- ZADANIA I KOMPETENCJE

 

 1. Organem szkoły powołanym do ochrony    uczniów ich wolności i przestrzegania praw w szkole jest Rzecznik Praw Ucznia.
 2. Kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia zgłaszać mogą:                      
  • Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:              
  • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
  • zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli,
  • w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 4. Środki działania Rzecznika:                      
  • załatwianie indywidualnych skarg,
  • sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
  • udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
  • współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
  • współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,
  • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
  • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów,
  • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania,
  • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 5. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:                      
  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
  • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
  • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
  • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
 6. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:                    
  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami,
  • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
  • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
 7. O czym uczeń wiedzieć powinien:                    
  • wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową,
  • zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo,
  • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka,
  • do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia,
  • podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
 8. Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:  
  • znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka,
  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
  • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
  • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
  • informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
  • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.