SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

 

 

 

O NASZEJ RADZIE RODZICÓW

LogoRadyrodziców

CZYM JEST RADA RODZICÓW?


Rada Rodziców to jeden z organów szkoły, który tworzą przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły, wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół.

UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW?

Kompetencje rady rodziców od 1 września 2017 roku określała ustawa Prawo oświatowe. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki (art. 84 ust. 1 ww. ustawy). Do kompetencji rady rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
INNE UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW:

Art. 84 ust. 6. „W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin (…)”.

Art. 100 ust. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

ust. 3. Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

ust. 4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

ust. 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin...

ust. 7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Art. 102 ust. 1 pkt 10. Statut przedszkola zawiera w szczególności czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców.

Art. 109 ust. 3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 tj. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Zgodnie z art. 52c ust. 3 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w brzmieniu nadanym ustawą Przepisy wprowadzające „Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego albo dyrektor szkoły lub dyrektor jednostki systemu oświaty może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie ust. 6”.

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:  pani MARLENA HYPSZER

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pan MARCIN HANKIEWICZ

Sekretarz Rady Rodziców: pani IWONA GBUREK

 

DANE RADY RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY:


ARES KORESPONDENCYJNY:

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej
im. Romualda Traugutta
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CO TAK NAPRAWDĘ MOŻE ZROBIĆ RADA RODZICÓW W SZKOLE?

 

To zależy od samych rodziców - ich operatywności, zaangażowania i pomysłów. Przedstawimy tu kilka przykładów sukcesów, które osiągnęły Rady Rodziców w niektórych szkołach publicznych.

 1. Rodzice zaprosili do szkoły zastępcę burmistrza ds. Społecznych w celu nawiązania przyjaznych relacji z władzami dzielnicy. Podczas spotkania uczniowie przedstawili wizję szkoły, jej problemy i potrzeby. Przy kawie i ciastku nawiązano bardzo bezpośredni i sympatyczny kontakt z burmistrzem. Szkoła uzyskała dodatkowe fundusze na najpilniejsze potrzeby.
 2. Przewodnicząca Rady Rodziców z dobrym skutkiem interweniowała w Urzędzie Dzielnicy w sprawie wymiany wykładziny dywanowej na parkiet w sali gimnastycznej. To dowód na to, że rodzic, nie będący podwładnym burmistrza, może czasem więcej osiągnąć dla szkoły niż dyrektor placówki.
 3. Zorganizowano konkurs "Zgrana Klasa". Kilka najlepszych klas otrzymało nagrody pieniężne. Radość była ogromna i postanowiono konkurs kontynuować.
 4. Wielkim sukcesem było zorganizowanie przez Radę Rodziców wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem szkoły akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Uczniowie z pasją i zaangażowaniem poprowadzili całą imprezę. Dzięki licytacji i loterii fantowej zebrano dużą sumę pieniędzy, która została przekazana na fundusz orkiestry.
 5. Rada Rodziców nawiązała współpracę z Samorządem Uczniowskim i wspólnie zorganizowali konkurs "OSKARY" na najlepszych nauczycieli w 4 kategoriach.
 6. Przykładem współpracy Rady Rodziców z uczniami jest przyznanie pieniędzy Samorządowi Uczniowskiemu na realizację ich pomysłów i inicjatyw.
 7. W innej szkole Rada Rodziców wystąpiła do burmistrza dzielnicy z wnioskiem o przyznanie nagrody finansowej wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody zostały przyznane.

 

PLAN DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

WRZESIEŃ

  • Wybory Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy,
  • Zawiązanie współpracy z Radą Samorządu Uczniowskiego, poprzez wspólne spotkanie z przedstawicielami uczniów,
  • Wypracowanie planu pracy Rady Rodziców, który jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.

PAŹDZIERNIK

  • Konkurs w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej pn. "Nauczyciel na szóstkę",
  • Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt -  wolontariat w bydgoskim schronisku dla zwierząt.

LISTOPAD

  • Zbiórka pieniędzy na szkolne mikołajki,
  • Świadkowie historii - organizacja spotkania z kombatantem, uczestnikiem wojny czy powstania w ramach szkolnych obchodów Narodowego  Święta Niepodległości.

GRUDZIEŃ

  • Zakup i dekoracja choinki szkolnej,
  • Konkurs dla klas 1-3 na świąteczny wystrój sali lekcyjnej,
  • Tworzenie przez uczniów, rodziców, nauczycieli naszej szkoły świątecznych kartek dla pacjentów bydgoskich szpitali.

STYCZEŃ

  • Kiermasz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.