SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KOŁO PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH

 

"Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic,
czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go,
on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu,
który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca."

- Ludwig van Beethoven

 

 

Zajęcia dla uczniów z klas IV-VII uzdolnionych artystycznie w ramach koła plastycznego w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się w każdy PONIEDZIAŁEK od godz. 14:40 w sali nr 31. Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Markowska.
Nadrzędnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich  własnych możliwości  oraz  promocja ich młodych talentów na gruncie  szkoły i w środowisku lokalnym.

Plastyka jest  dziedziną sztuki, który stwarza możliwości rozwoju każdemu dziecku w wieku szkolnym. Praca z uczniem o specyficznych uzdolnieniach plastycznych  daje nauczycielom szczególną satysfakcję.  Wysiłek i zaangażowanie w doskonalenie metod pracy z uczniem  uzdolnionym, a czasem wybitnym, są wielokrotnie nagradzane i dają zauważalne  efekty: znaczące miejsca w konkursach, wdzięczność uczniów i ich rodziców,  docenianie pracy nauczyciela przez kolegów i władze oświatowe. 

Kierowanie kształceniem  artystycznym dzieci polega na obserwacji zapowiadającego się talentu czy zdolności, na analizie jakości prac, zainteresowań plastycznych i poziomu  artystycznych aspiracji oraz sprawdzeniu oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań problemów plastycznych.  Należy poddać badaniu wrażliwość ucznia na barwy, światło, faktury,  perspektywę, formy przestrzenne itp. oraz na wartości dzieł sztuki. Obserwowanie na zajęciach ćwiczenia sprawności obserwacji pamięci wzrokowej,  zdolności koordynacji oka i ręki, ogólnych zdolności manualnych, sprawności  technicznych, wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej, pozwalają na motywowanie  ucznia do pracy nad sobą w szkole i poza nią - w domu, na zajęciach  pozalekcyjnych koła, w pracowniach plastycznych domów kultury.

 

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Celem oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, motywowanie go do pracy, dostarczanie  rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz specjalnych uzdolnieniach  ucznia.
W ramach zajęć koła plastycznego ustnej  ocenie opisowej, podlegać będą różne formy aktywności ucznia :

 • działalność plastyczna indywidualna - dobór kompozycji i środków  wyrazu;
 • kreatywność - sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły;
 • własna interpretacja problemu plastycznego;
 • praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza  i umiejętności, prezentacja zadania;
 • wypowiedź ustna  - zgodność  wypowiedzi z tematem, zakres merytoryczny i stosowanie pojęć plastycznych.

 

EFEKTEM PRACY NA KOLE PLASTYCZNYM JEST:

 • rozwinięcie warsztatu pracy młodych artystów poprzez poznawanie różnych technik plastycznych, prace w różnych formatach;
 • pobudzenie odkrywania własnych uzdolnień poprzez umożliwienie uczniom wyboru i udoskonalania takich technik, które im najbardziej odpowiadają;
 • wzrost poczucia wartości – poczucia wiary we własne możliwości i pewności siebie poprzez promocje wytworów uczniów w szkole i w środowisku lokalnym (sprzedaż dzieł uczniów na cele charytatywne w czasie Festynu Rodzinnego) poprzez umieszczanie prac w tzw. Galeriach na I piętrze placówki (okresowych) i Galerii Prac Uczniowskich (stała) i jako dekoracji na holu II piętra naszej szkoły;
 • budowanie własnej wartości poprzez udział w licznych konkursach i uzyskiwanie nagród i wyróżnień oraz włączanie uczniów w przygotowania opraw plastycznych imprez szkolnych;
 • budowanie poczucia własnej wartości - przekonania, że jest się równie wartościowym jak inni (różnice intelektualne, status materialny, różnice wieku);
 • wzrost umiejętności pracy w grupie zróżnicowanej wiekowo (kl. 3-6) i poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę (mural, dekoracje);
 • wzrost poczucia integracji ze szkołą (tworzeniu elementów dekoracji i dekorowanie pomieszczeń, pomoc przy tworzeniu wystaw pokonkursowych, galerii prac uczniowskich);
 • wzrost poczucia sprawstwa (mogę uczestniczyć w działaniu, mam na to wpływ, moja praca jest ważna);
 • w czasie wyjść do muzeum na lekcje muzealne i wystawy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką oraz kształcenia umiejętności analitycznych i interpretacyjnych pod kierunkiem prowadzących zajęcia i oprowadzających po wystawach;
 • uczniowie mieli możliwość kontaktu z pracownikami zajmującymi się na co dzień sztuką i poznania ich pracy (element zawodoznawczy).

 

W rezultacie tak uzyskana wiedza pozwala podjąć trafniejsze decyzje o sposobach  indywidualnej pracy z uczniem, w celu jak najszybszego jego rozwoju i uzyskania jak najlepszych  efektów. Uczeń przez cały rok szkolny zachęcany jest do systematycznej,  rzetelnej pracy, w której czynnikiem najbardziej motywującym jest satysfakcja z przezwyciężania trudności i możliwość publicznego prezentowania dorobku swojego i zespołu (wystawy prac członków zespołu, kiermasze prac uczniowskich).   Najważniejszej oceny postępów uczniów dokonują rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne oraz w przypadku prac konkursowych profesjonalne jury zagwarantowane przez organizatorów konkursów plastycznych rangi szkolnej,  międzyszkolnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej.
CO JEST BARDZO WAŻNE! Członkowie koła są nagradzani - za swoją wytężoną działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego - podwyższoną oceną z przedmiotu plastyka. Wyznacznik ten w znacznej mierze zachęca uczniów zdolnych do podejmowania wysiłku, a w sytuacjach kiedy uczniowie ci zdobywają znaczące sukcesy w konkursach, oprócz satysfakcji, gratulacji,  przyznanych nagród i dyplomów, otrzymują także adnotacje o zajętym w konkursie miejscu  na świadectwie szkolnym.


Opracowanie i skład graficzny: mgr  Gracjan Czapiewski

 

20170320 170454

 

 ZOBACZ GALERIĘ WYBRANYCH PRAC UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY