SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

NABÓR DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU „PO CO? DLACZEGO? JAK?"

 

projekt po co dlaczego jak

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „PO CO? DLACZEGO? JAK? – KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI POZNAWCZYCH UCZNIÓW” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. – 31.07.2018 r. Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp41.bydgoszcz.pl. Dokumenty – formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Hanna Matuszewska. Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.sp41.bydgoszcz.pl po zakończeniu naboru. Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 roku.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU „PO CO? DLACZEGO? JAK? – KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI POZNAWCZYCH UCZNIÓW”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA NAUCZYCIELI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI II ETAPU

 

Po co Dlaczego Jak


PISMO PRZEWODNIE PROJEKTU W FORMACIE PDF

 

→ PRZEJDŹ → DO OGŁOSZENIA DLA UCZNIÓW
O NABORZE DO PROJEKTU →