SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

logo

pko sko 950x200 male

 

 

 

KOMUNIKAT Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW - MARZEC 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na zebraniu Rady Rodziców w dniu 14.03.2018 r. podjęto następujące Uchwały:

  1. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Rady Rodziców i wyboru sekretarza.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców.
  3. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Prezydium Rady Rodziców i wyboru skarbnika.
  4. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  5. Uchwała w sprawie zmiany rachunku bankowego, na którym przechowywane są środki finansowe funduszu Rady Rodziców.
  6. Uchwała w sprawie wyznaczenia reprezentacji do dysponowania rachunkiem bankowym RR.
  7. Uchwała w sprawie zmian do Sprawozdania Finansowego przyjętego przez RR w dniu 12.09.2017 r.
  8. Uchwała w sprawie zwrotu klasom 40% składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców
  9. Uchwała w sprawie miejsca przechowywania dokumentacji Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców:

Marlena Hypszer – Przewodnicząca

Marcin Hankiewicz – Wiceprzewodniczący

Małgorzata Nowacka – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Iwona Gburek – Przewodnicząca

Joanna Zbytniewska – Sekretarz

Michał Stelak – Członek Komisji

Strona RR SP 41: https://rrsp41bydgoszcz.wordpress.com/

FB: https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-SP41-w-Bydgoszczy-415892338824698/

Został przyjęty nowy Regulamin Rady Rodziców wraz z załącznikiem dotyczącym Instrukcji obsługi finansów i dokumentów Rady Rodziców

Decyzją Rady Rodziców w sprawie: zwrotu klasom 40% składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców ustalono zasady:

1. 40% środków wpłaconych przez klasy na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym jest funduszem celowym, na rzecz danej klasy, zwanym dalej „40% składek”.

2. Wpłacone środki zostaną wykorzystane przez klasę zgodnie z wewnętrznymi decyzjami klas, a wydatki zostaną udokumentowane fakturami.

3. Wypłata środków z 40% składek odbywać się będzie jedynie na wniosek Skarbnika Klasowego działającego w porozumieniu z Trójką Klasową w terminie do końca maja 2018r.

4. W przypadku wypłat z 40% składek za wniosek uznawana będzie faktura wystawiona na Radę Rodziców opatrzona (na odwrocie) opisem i podpisana przez Skarbnika klasowego.

5. Niepobrane/niewykorzystane przez Skarbnika klasowego środki przechodzą na kolejny rok szkolny zasilając pulę środków danej klasy.

6. Wychowawca klasy nie może samodzielnie rozporządzać środkami klasy zgromadzonymi na funduszu 40 % składek. Wychowawca chcący dokonać zakupu na rzecz klasy ze środków z 40% składek konsultuje taką decyzję ze Skarbnikiem klasowym. W każdym przypadku to Skarbnik klasowy przedkłada wniosek/ opisaną fakturę Skarbnikowi Rady Rodziców.

7. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na które zostaną przelane środki. W szczególnych przypadkach środki mogą zostać wypłacone gotówką Skarbnikowi Klasowemu.

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW:
66 1020 1462 0000 7602 0330 2106
KONTO DLA ŚWIETLICY: 71 1020 1462 0000 7402 0330 2114

W związku z decyzją o odstąpieniu od obsługi kasowej prosimy o przekazywanie wszystkich wpłat bezgotówkowo. Zbiorcze wpłaty z klas skarbnicy będą wpłacać na rachunek Rady Rodziców. Dążymy do tego, by docelowo wszystkie operacje wpłat/wypłat/płatności odbywały się za pośrednictwem konta tj. bezgotówkowo.

Dokumentacja RR będzie przechowywana w Szkole, a dostęp do dokumentacji będzie miała Rada Rodziców i Komisja Rewizyjna, a także pozostali rodzice po wcześniejszym zgłoszeniu do Prezydium RR.

Zgodnie z regulaminem (także tym obowiązującym dotychczas, choć dotąd te zasady nie były ściśle przestrzegane) pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców (z puli pozostałych 60% sumy składek) mogą składać:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Wychowawcy klas

4. Rady Oddziałowe (Trójki Klasowe rodziców)

5. Rada Szkoły

6. Samorząd Uczniowski.

Wzory wniosków na stronie: https://rrsp41bydgoszcz.wordpress.com/wzory-wnioskow-o-dofinansowanie/ oraz na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców http://www.sp41.bydgoszcz.pl/joomla/rada-rodzicow.