SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

REGULAMIN CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 W BYDGOSZCZY

 

 I WSTĘP

Jedną z najbardziej dostępnych form aktywności artystycznej człowieka jest ŚPIEW. Nie wymaga on dużych nakładów finansowych. Najważniejszym atutem każdego uczestnika zespołu wokalnego czy chóralnego jest posiadanie przez niego własnego instrumentu. Nie znaczy to jednak, że "śpiewać każdy może", ale zakładając duży odsetek ludzi z wrodzoną muzykalnością oraz chęć posługiwania się przez nich własnym  głosem - oczywistym się staje, iż śpiew winien być także najbardziej powszechną  formą artystycznej działalności człowieka. Zbiorowy śpiew rozwija nie tylko muzycznie. Poprzez coraz  lepszy warsztat wokalny udaje się poznawać ciągle nowe, ciekawsze i trudniejsze utwory; z czasem literaturę jednogłosową można zastąpić wielogłosem, który uwrażliwia na piękno współbrzmień a udane wykonania dają dużo satysfakcji z podjętego wyzwania i wspólnie  osiągniętego celu. Śpiew zbiorowy daje także możliwości posługiwania się  poznaną notacją muzyczną, uczy systematyczności i odpowiedzialności. Dla  dzieci w wieku szkolnym może stać się ważnym czynnikiem rozwoju ich  osobowości, wrażliwości i wyobraźni, sposobem organizowania czasu wolnego, skutecznym środkiem wychowawczym. Doświadczenia muzykowania w wieku  szkolnym mogą być ważnym elementem ukształtowania się potrzeby kontaktu ze  sztuką i świadomego jej odbioru w dorosłym życiu.

II OPIS CHÓRU:

Chcąc dać taką szansę rozwoju i poznania literatury muzycznej oraz prezentacji swoich dokonań uczniom naszej szkoły, nauczyciel muzyki, pan Gracjan Czapiewski założył we wrześniu 2007 roku chór szkolny. Zajęcia odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu. Celem nadrzędnym zespołu jest ubogacanie śpiewem uroczystości szkolnych, apeli i konkursów szkolnych. Chór bierze udział również w licznych koncertach, konkursach pozaszkolnych, na których konfrontuje swoje umiejętności i prezentuje ambitny repertuar. Dyrygent chóru, mgr Gracjan Czapiewski jest autorem programu pracy z chórem szkoły podstawowej i jest on realizowany na zajeciach chóru szkolnego. Zawarte w nim sa szczegółowe wytyczne co do celów, procedury osiągania celów i zadań chórzystów i dyrygenta.

III CZŁONKOWIE CHÓRU:

a) Członkiem chóru może zostać uczeń Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, który posiada odpowiednie warunki głosowe oraz osobowościowe;

b) Decyzje odnośnie przyjęcia do chóru podejmuje dyrygent po sprawdzeniu warunków głosowych kandydata oraz,  gdy uzna, że zachowanie ucznia pozwoli mu na odpowiedzialne tworzenie zespołu. W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń różnej natury nauczyciel-dyrygent może zastosować okres próbny. Po tym okresie i powtórnym przesłuchaniu podejmuje stosowną decyzję.

IV UPRAWNIENIA CHÓRZYSTÓW:

Uczeń należący do chóru szkolnego ma prawo:

a) do darmowych wyjazdów, wycieczek;

b) do stroju i teczki chóralnej;

c) oceny celującej z muzyki;

d) członkowi chóru nie przysługują profity wiążące się z członkostwem w chórze w przypadku:

    • nie pojawiania sie na koncertach wiecej niż 2 razy do roku,
    • niepodawania powodów nieobecnosci na koncercie,
    • albo, gdy nie są to ważne powody.

e) o prawie do odzyskania profitów decyduje dyrygent chóru.

V OBOWIĄZKI CHÓRZYSTY:

a) regularne i punktualne uczeszczanie na próby zespołu oraz uczestnictwo w występach;

b) ścisła współpraca z dyrygentem w czasie zajęć;

c) znajomość utworów i zasad poprawnego śpiewania;

d) szanowanie powierzonego mu mienie szkolnego (teczka chóralna, teksty-nuty, strój);

e) podporządkowywanie się decyzjom dyrygenta-nauczyciela;

f) wszelkie nieobecności na próbach zgłaszamy co najmniej dzień wcześniej, zawsze z podaniem przyczyny nieobecności;

g) obecność na koncertach jest obowiązkowa;

h) ewentualna nieobecność na koncertach musi być usprawiedliwiona i nie może być częstsza niż 2 razy do roku;

i) każdy członek chóru jest zobligowany do odbierania i udzielania informacji pozostałym uczestnikom chóru, którzy z jakiegoś powodu są nieobecni na zajęciach.

Chórzysta musi wykazywaś się następującymi cechami osobowościowymi: pracowitość, wysoka kultura osobista, wytrwalość, punktualność, odpowiedzialność. Ponadto powinien swoją postawą sławić dobre imię Szkoły poprzez odpowiednie zachowywanie się na konkursach i koncertach pozaszkolnych oraz poprzez jak najlepsze wykonywanie repertuaru w czasie występów. Chórzysta Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta to wizytówka placówki na teranie Miasta Bydgoszczy, jak i poza jego obszarem.

VI OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA-DYRYGENTA:

a) kształtowanie repertuaru chóru;

b) podnoszenie poziomu artystycznego chóru;

c) podawanie bieżących informacji na temat prób, koncertów i innych ważnych wydarzeń na próbach;

d) przyjmowanie i odwoływanie członków chóru;

e) stosowanie nagród i kar wobec chórzystów, które wynikają z regulaminu obowiązków chórzystów;

f) opieka nad chórzystami w czasie prób, koncertów w szkole i w czasie wyjść, wyjazdów i konkursów poza placówką;

g) powoływanie i odwoływanie osoby spośród chórzystów, która pomaga nauczycielowi-dyrygentowi w kwestiach organizacyjnych.     

Przygotował: mgr Gracjan Czapiewski