SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ PN. "HIGIENA CIAŁA I UMYSŁU"

 

ed. zdrowwotna logo

 

WSTĘP:
Szkolny program "Higiena ciała i umysłu" przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. Został opracowany na podstawie miejskiego projektu pt. "Na ścieżkach zdrowia", realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy w latach 2013/2020. Zagadnienia programu dotyczą obszaru realizacji w zakresie biologicznego funkcjonowania organizmu i jego potrzeb.
Celem programu jest edukacja w zakresie kształtowania nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem oraz higieną osobistą a także kształtowanie świadomości poczucia bezpieczeństwa w szkole i w domu. Realizacja programu w zakresie obszaru zdrowia fizycznego przewidziana jest na rok szkolny 2016/2017. Program adresowany jest nie tylko do uczniów szkoły podstawowej, ale również do ich rodziców, których bezpośrednie zaangażowanie w jego realizację pozwoliłoby na zmianę nawyków żywieniowych i higienicznych, oraz opracowanie własnych metod propagowania zasad zdrowego stylu życia w swojej rodzinie.

CEL OGÓLNY:
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie poprzez kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, i psychicznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Zapoznanie uczniów z zagadnieniami zdrowego żywienia,
 • Kształtowanie nawyków racjonalnego żywienia,
 • Zapoznanie uczniów z korzyściami płynącymi ze stosowania zdrowej diety,
 • Uświadomienie uczniom negatywnego wpływu i konsekwencji niewłaściwych praktyk żywieniowych na funkcjonowaniu organizmu,
 • Podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych
 • Kształtowanie nawyku dbałości o higienę osobistą
 • Zapoznanie uczniów z zasadami reagowania w przypadku sytuacji kryzysowej, zagrażającej zdrowiu bądź życiu
 • Zapoznanie uczniów ze sposobami wyrażania swoich emocji w sposób adekwatny do sytuacji

STRUKTURA PROGRAMU W OPARCIU O BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Zasady zdrowego odżywiania
 2. Wartości odżywcze warzyw i owoców
 3. Wartości odżywcze mleka i jego przetworów
 4. Rola regularnego spożywania posiłków,
 5. Współczesne choroby a zdrowa żywność
 6. Anoreksja, bulimia, otyłość
 7. Higiena osobista ciała
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 9. Bezpieczna szkoła (bezpieczeństwo w czasie zajęć, wycieczek, bezpieczne ferie, bezpieczna droga do szkoły)
 10. Emocje- ich rozpoznawanie i wyrażanie ich w sposób aprobowany społecznie

TREŚCI NAUCZANIA ORAZ OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Zasady zdrowego żywienia:

 • Uczeń rozumie wpływ właściwego odżywiania na zdrowie
 • Uczeń zna podstawowe zasady zdrowego żywienia
 • Uczeń zna wartości odżywcze różnych produktów
 • Uczeń wie, jaką rolę pełnią podstawowe składniki odżywcze

Zdrowa i niezdrowa żywność:

 • Uczeń odróżnia produkty zdrowe od tych, które są szkodliwe dla naszego zdrowia
 • Uczeń umie krytycznie odbierać reklamy niezdrowej żywności
 • Uczeń potrafi zachęcać innych do zdrowego odżywiania

Konsekwencje złego odżywiania:

 • Uczeń zna i potrafi wymienić zaburzenia stanu odżywiania

Higiena osobista:

 • Uczeń rozumie konieczność codziennej higieny i umie zadbać o czystość swojego ciała

Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:

 • Uczeń wie, jak poruszać się po drogach
 • Uczeń czuje się bezpiecznie w szkole
 • Uczeń potrafi adekwatnie zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

Zdrowie psychiczne:

 • Uczeń zna swoje emocje i umie je właściwie wyrażać

METODY I FORMY PRACY:

 • Pogadanki
 • Metody aktywizujące
 • Inscenizacje
 • Wystawki
 • Konkursy
 • Dyskoteki
 • Akcje
 • Działalność praktyczna

EWALUACJA:

 • Ewaluacja wyników przeprowadzona po zakończeniu programu, ankieta podsumowująca stopień realizacji założonych celów
 • Ocena zainteresowania i zaangażowania uczniów i ich rodziców działaniami i tematami poprzez obserwację, udział uczniów w konkursach, akcjach.
 • Analiza zachowań indywidualnych uczniów
 • Odwołanie się do samooceny uczniów oraz pozyskiwanie informacji od rodziców

BIBLIOGRAFIA:

 1. "Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole"- Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, praca zbiorową pod redakcją Barbary Woynarskiej, Warszawa 2011 r.
 2. "Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki" Barbara Woynarowska
 3. "Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna" Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
 4. "Edukacja zdrowotna" K. Dudkiewicz, K.Kamińska, Warszawa 2011 r.

Tekst przygotowała i projekt koordynuje pani mgr Marzena Jelińska