SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Biblioteka znajduje się na I piętrze. W naszej bibliotece szkolnej pracuje pani mgr Izabela Kantorek.

Biblioteka w roku szkolnym 2018/2019 będzie czynna od 21.09.2018r. (piątek) w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9:30 – 14:30

WTOREK 9:30 – 14:30

ŚRODA 9:30 – 14:30

CZWARTEK – BIBLIOTEKA NIECZYNNA DLA UCZNIÓW

PIĄTEK 9:30 – 14:30

 

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 

Wszystkie zbiory – ok. 13,5 tysiąca pozycji – gromadzone są w wypożyczalni, czytelni księgozbioru podręcznego oraz czytelni multimedialnej. Jest tu również wielofunkcyjna kserokopiarka, niezbędna do bieżącej pracy dydaktycznej i administracyjnej.

Nauczyciele bibliotekarze obsługują w tym roku ok. 500 czytelników – uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, absolwentów oraz rodziców. Oprócz codziennej pracy biblioteczno-informacyjnej, pedagogiczno-wychowawczej i technicznej organizują zajęcia mające na celu propagowania czytelnictwa oraz przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy na dalszym etapie nauki. Organizowane są zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas „O” oraz spotkania z przedszkolakami zainteresowanymi kontynuacją nauki w naszej szkole. Ponadto organizowane sa spotkania w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

W bibliotece szkolnej odbywają się rożnego typu imprezy biblioteczne.

Najcenniejsze jednak jest to, że sami uczniowie przychodzą do biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia i zwrotu lektury, czy pracy przy komputerze. Zjawiają się, by powiedzieć „dzień dobry”, uśmiechnąć się, zrelacjonować jakieś wydarzenie. Absolwenci przy okazji wizyty w „swojej podstawówce” nie zapominają o bibliotece. Odwiedzają ją, korzystają z księgozbioru i pomocy fachowca w dalszym toku nauki do studiów włącznie.

ZAPRASZAMY!

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I CZYTELNI

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Korzystający ze zbiorów bibliotecznych zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, zauważone szkody zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

 2. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki , w tym jedną lekturę obowiązkową, na okres dwóch tygodni.

 3. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo ograniczyć (np. czytelnikowi często przetrzymującemu wypożyczone pozycje) lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. uczniom przygotowującym się do olimpiad przedmiotowych , konkursów).

 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnego mu tytułu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest odkupić takie same pozycje lub inne, wskazane przez bibliotekarza .

 5. Uczeń przetrzymujący wypożyczone materiały lub nieprzestrzegający regulaminów bibliotecznych może mieć obniżony stopień ze sprawowania o jedną ocenę.

 

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Korzystający ze sprzętu i zbiorów bibliotecznych zobowiązani są do dbałości o ww., zauważone szkody natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi .

 2. Przed przystąpieniem do pracy w czytelni należy zgłosić się do bibliotekarza, podać temat zainteresowania , odpowiednio przygotować się do zajęć (okrycia wierzchnie i tornistry pozostawić w wyznaczonym miejscu , przygotować przybory do pisania).

 3. Materiały potrzebne na lekcje nauczyciele wybierają i zamawiają przynajmniej dzień wcześniej.

 4. Komputery w czytelni służą uczniom wyłącznie do celów edukacyjnych .

 5. Przy stanowisku komputerowym można pracować przed lub po zajęciach lekcyjnych (maksymalnie do jednej godziny).

 6. Korzystanie z komputera (i innych urządzeń) wymaga posiadania umiejętności obsługi sprzętu.

 7. Nauczyciel po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym zobowiązany jest do usunięcia swoich materiałów.

 8. W przypadku zniszczenia materiałów szkolnych, osoba z nich korzystająca zobligowana jest do odkupienia takich samych lub innych podanych przez bibliotekarza (w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły).

 9. Uczeń nieprzestrzegający regulaminu czytelni może otrzymać od nauczyciela bibliotekarza nakaz natychmiastowego przerwania pracy.

 10. Przed opuszczeniem czytelni trzeba zgłosić bibliotekarzowi zakończenie zajęć, zwrócić wszystkie materiały, uporządkować miejsce pracy i wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni).


  ŻYCZYMY MILEJ PRACY W CISZY I SPOKOJU!