SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS "ŚWIĘCI WSPÓLNEJ EUROPY - ŚWIĘTA KINGA"

 

 

Uprzejmie informujemy, że organizujemy międzyszkolny plastyczno – poetycko – informatyczny konkurs o charakterze interdyscyplinarnym pod hasłem „Święci wspólnej Europy – święta Kinga”.

Naszym celem jest przeprowadzenie cyklu konkursów pod jednolitym tytułem „Święci wspólnej Europy”, prezentujących życie i dokonania świętych, którzy wywarli znaczący wpływ na kształt Europy, jej cywilizacyjny i duchowy charakter. Chcielibyśmy co roku zaproponować Państwa uczniom zatrzymanie się nad sylwetką innego świętego.

Tegoroczna edycja, czwarta z serii, jest poświęcona znanej i lubianej w Polsce świętej Kindze.
Ta polska królowa kojarzona jest przede wszystkim z kopalniami soli, działalnością charytatywną, Tatarami...

Dziś cześć odbiera zarówno w naszym kraju, jak i na Węgrzech i na Litwie. Szczególnie kochają ją górnicy wydobywający sól – jest ich patronką. Z postacią świętej Kingi łączą się piękne polskie legendy. Jesteśmy przekonane, że to barwna i niezwykle interesująca postać, którą na pewna zainteresują się uczniowie.

Organizatorzy:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy:

 • mgr Beata Nowicka – nauczyciel języka polskiego oraz historii i społeczeństwa,
 • mgr Sylwia Przybysz – katecheta,
 • mgr Anna Smeja – Robak – nauczyciel języka angielskiego.

Konkurs zyskał akceptację fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

 • przybliżenie uczniom postaci świętej Kingi,
 • wskazanie na uniwersalne wartości wiążące się z postacią świętej Kingi,
 • budzenie zainteresowania i szacunku wobec korzeni własnej kultury,
 • zachęcenie do samodzielnego poznawania literatury pięknej i dzieł sztuki, poświęconych świętej Kindze,
 • rozbudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie uczniom możliwości wykazania się zdolnościami literackimi lub plastycznymi, znajomością języka angielskiego i umiejętnością posługiwania się komputerem.

Uczestnicy konkursu:

W rywalizacji konkursowej mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Bydgoszczy.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest na szczeblu miejskim.

Ma charakter indywidualny – przedmiotem konkursu są:

 • dla dzieci z klas I – III : prace plastyczne – przedmioty dekoracyjne z masy solnej
  o charakterze bibelotów, ich wielkość, kształt, przeznaczenie pozostawiamy pomysłowości dzieci, jedyny warunek to wykorzystanie masy solnej;
 • dla dzieci z klas IV – VI – do wyboru:
 1. wiersz o świętej Kindze lub komiks o niej, wykonany ręcznie lub
  przy użyciu technik komputerowych (objętość i format dowolne);
 2. prezentacja multimedialna, przedstawiająca sylwetkę świętej Kingi, jej działalność, dokonania, legendy o niej, ciekawostki, itp.

Uwaga: dodatkowym atutem prac wykonanych przez uczniów z klas IV – VI będzie ich opatrzenie krótkim komentarzem w języku angielskim.

Celowo nie odsyłamy Państwa podopiecznych do żadnych konkretnych pozycji książkowych czy stron internetowych, poświęconych świętej Kindze, pozostawiając to indywidualnym poszukiwaniom.

 1. W tym roku nie ograniczamy ilości prac przysyłanych z danej szkoły.
 2. Każdy z uczestników przedstawia tylko jedną pracę konkursową. Prosimy o jej podpisanie. Podać należy: imię, nazwisko, klasę, szkołę uczestnika konkursu, a także personalia
  i specjalność nauczyciela – opiekuna, który czuwał nad wykonaniem pracy.
 3. Prezentacje multimedialne należy przesłać na nośniku elektronicznym – płycie CD lub DVD.
 4. Indywidualne prace dzieci będą oceniane w trzech wymienionych wyżej kategoriach przez szkolną komisję konkursową w składzie: dyrektor szkoły organizującej konkurs, nauczyciel języka polskiego i historii, języka angielskiego, informatyki i katecheta.
 5. Komisja przyzna I, II i III miejsce w każdej z wymienionych kategorii oraz wyróżnienia (w ilości zależnej od potrzeby). Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie oraz ich nauczyciele, otrzymają drogą pocztową specjalne pisemne podziękowania za włączenie się w konkursowe zmagania.
 6. Laureaci konkursu zostaną o swym sukcesie powiadomieni listownie (korespondencja na adres szkoły) i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (ufundowanych przez organizatorów i sponsorów).
 7. Nadesłane na konkurs prace literackie, plastyczne i prezentacje multimedialne staną się własnością organizatorów.
 8. Zostaną one wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, zorganizowanej w murach naszej szkoły.
 1. Prace z dopiskiem na kopercie „Święci wspólnej Europy – święta Kinga” prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 41

ul. Romualda Traugutta 12

85 – 122 Bydgoszcz

do dnia 26 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną podane 3 grudnia (drogą telefoniczną), a nagrody wręczone 10 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.