SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 

"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem
sto­sun­ku człowieka do człowieka."
- św. Jan Paweł II

 

RODZICE I NAUCZYCIELE powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków. Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością. Nauczyciel powinien sobie uświadomić, że to rodzic jest najważniejszą osobą w życiu dziecka a on jedynie wspiera rodzica w prawidłowym rozwoju jego pociechy.
Aby uczestnictwo rodziców w życiu szkoły było coraz większe, należy ich włączać w sprawy życia naszej placówki. Rodzice powinni brać aktywny udział w procesie jej rozwoju. Mogą oni dostrzec takie sprawy, które wymykają się spod kontroli nauczycieli, a które są ważne dla szkoły. Dlatego pozwalamy rodzicom na wyrażanie ich opinii i oczekiwań wobec szkoły. Przeprowadzamy m. in. ankiety, otwarte rozmowy, tak, aby czuli się potrzebni i docenieni. Zachęcamy rodziców do działań na rzecz szkoły. By rodzice rzeczywiście wpływali na życie szkoły, stworzyliśmy im odpowiednie warunki zachęty. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

  • przekazywanie rodzicom w różnorodny sposób informacji o pracy szkoły,

  • umożliwienie rodzicom prezentacji efektów swoich zainteresowań,

  • udział rodziców w imprezach szkolnych,

  • organizowanie spotkań z rodzicami,

  • prowadzenie sondaży, wywiadów w celu zebrania informacji, jak rodzice postrzegają szkołę,

  • nagradzanie i wpisywanie do księgi szkoły zasłużonych rodziców.

        Rodzice są informowani o zmianach zachodzących w szkole, a osoby chętne mają możliwość aktywnego uczestniczenia w nich. Udzielanie się rodziców w pracach na rzecz szkoły jest zjawiskiem bardzo dla nas pożądanym. W czasie, gdy borykamy się z brakiem funduszy, pomoc naszych rodziców jest bardzo cenna. W zakresie dydaktycznym rodzice uczestniczą w wyposażaniu sal w pomoce dydaktyczne,  pomagają nauczycielom w własnoręcznym wykonywaniu niektórych pomocy, jak również oferują pomoc materialną. Wielu rodziców chętnie uczestniczy w malowaniu klas, remontach, naprawach urządzeń szkolnych oraz sprzętu (krzesła, stoliki i tym podobne), mamy naszych uczniów włączyły się w szycie dekoracji na festyny szkoły oraz uszyły stroje dla chórzystów. Rodzice chętnie włączają się zbiórkę pieniędzy i sami wspomagają fundusz na ma rzecz nowego sztandaru szkoły.
         Dużą rolę odgrywają rodzice w zakresie spraw wychowawczych i opiekuńczych. Rodzice pomagają wychowawcom w organizowaniu różnego rodzaju uroczystości klasowych i szkolnych (dekorowanie sal, przygotowanie pomieszczeń, rekwizytów i tym podobne), służą swoją pomocą w organizowaniu wycieczek, wyjść do kina, teatru. Pomoc w dziedzinie kultury i sportu polega na organizowaniu i inicjowaniu zabaw, imprez sportowych i dobroczynnych, konkursów "Superklasy" i włączanie się w konkursy i akcje, które inicjuje Samorząd Uczniowski naszej szkoły.
Nauczyciele zabiegają o włączenie się rodziców do prac na rzecz szkoły poprzez m. in. ukazanie korzyści z tym związanych. Dużą rolę odgrywa również dyrektor, który na różnego rodzaju spotkaniach z rodzicami apeluje o ich pomoc, zachęca do prac na rzecz szkoły, pamięta o podziękowaniu za dotychczasowe, uświadamia rodziców, że pracując dla szkoły pracują dla dobra swoich dzieci.
         Ogólnie można zauważyć, że udział rodziców w pracach dla szkoły jest coraz częstszy i autentyczny, ale jednak niewystarczający. Przyczyny tego zjawiska są różne. Rodzice tłumaczą się związanym z sytuacją zawodową brakiem czasu. Obecnie obserwuje się wzrost troski rodziców o zabezpieczenie materialne bytu dziecka, zmniejsza się natomiast ich zainteresowanie sferą potrzeb i doznań psychicznych. Gdy oboje rodzice pracują, często opiekę nad dzieckiem do godzin popołudniowych przejmuje szkoła (świetlica), a rodzice, wracając późnym popołudniem do domu, tłumaczą, że nie mogli zdążyć z pracami i zajęciami domowymi, nie mają czasu na przypilnowanie swoich pociech, aby odrobiły zadanie czy też nauczyły się lekcji. Rodzice często nie poczuwają się do obowiązku pomagania szkole, ale nauczyciele wychodzą im często na przeciw organizując zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i przejmując część rodzicielskich obowiązków.
           Czas poświęcony szkole przez rodziców i ich praca na rzecz szkoły są zauważone i bardzo doceniane. Najbardziej zaangażowani rodzice są nagradzani przez nauczycieli i dyrekcję w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanym lub w czasie uroczystych akademii i uroczystości szkolnych. Naszym zwyczajem jest wręczanie listów gratulacyjnych i podziękowań dla oddanych szkole rodziców w czasie akademii zakończenia roku szkolnego. Oddzielnym wyróżnieniem jest wpisanie nazwiska zasłużonego rodzica do kroniki szkolnej.

 LITERATURA:

1.
M. Mendel: Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.
2.
M. Whalley i Zespół Pen Green Centre: Jak włączyć rodziców do nauki dzieci? WSiP, Warszawa 2008.
3.
A. Klim-Klimaszewska: Pedagogika przedszkolna. Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.
4. M. Łobocki: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
5.
R. Fisher: Lepszy start. Zapewnij swemu dziecku lepszy start. Rebis, Poznań 2002.
6. M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski: Psychologia wychowawcza. PWN, Warszawa 1998.