SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

KONKURS "ŚWIĘCI WSPÓLNEJ EUROPY - ŚWIĘTY JERZY"

 

Dyrektorzy i Nauczyciele
nauczania zintegrowanego,
historii i społeczeństwa,
informatyki, plastyki,
języka polskiego,
języka angielskiego,
Katecheci szkół podstawowych
w Bydgoszczy

Uprzejmie informujemy, że organizujemy międzyszkolny plastyczno – literacko – informatyczny konkurs o charakterze interdyscyplinarnym pod hasłem „Święci wspólnej Europy – święty Jerzy”.

Naszym celem jest przeprowadzenie cyklu konkursów pod jednolitym tytułem „Święci wspólnej Europy”, prezentujących życie i dokonania świętych, którzy wywarli znaczący wpływ na kształt Europy, jej cywilizacyjny i duchowy charakter. Chcielibyśmy co roku zaproponować Państwa uczniom zatrzymanie się nad sylwetką innego świętego.

            Tegoroczna edycja, piąta z serii, jest poświęcona znanemu i lubianemu nie tylko w Polsce świętemu Jerzemu. Święty Jerzy jest patronem wielu państw, między innymi Anglii, Gruzji, Portugalii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Bośni, Serbii, Czarnogóry i Etiopii, patronem chrześcijan palestyńskich, patronem archidiecezji białostockiej, wileńskiej i diecezji pińskiej. Jest również patronem między innymi miast Reffary, Neapolu, jak i uzdrowiska w Lądku – Zdroju. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych i zakonów rycerskich m.in.: Zakon św. Jerzego z Karyntii Zakon św. Jerzego z Alfamy. Święty Jerzy jest również patronem wędrowców, górników, żołnierzy, kowali, bednarzy, artystów, więźniów, jak i skautów oraz harcerzy.

Jesteśmy przekonane, że to barwna i niezwykle interesująca postać, którą na pewno zainteresują się uczniowie.

Organizatorzy:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy:

 • mgr Beata Nowicka – nauczyciel języka polskiego oraz historii i społeczeństwa,
 • mgr Sylwia Przybysz – katecheta,
 • mgr Anna Smeja – Robak – nauczyciel języka angielskiego.

Konkurs zyskał akceptację fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

 • przybliżenie uczniom postaci świętego Jerzego,
 • wskazanie na uniwersalne wartości wiążące się z postacią świętego Jerzego,
 • budzenie zainteresowania i szacunku wobec korzeni własnej kultury,
 • zachęcenie do samodzielnego poznawania literatury pięknej i dzieł sztuki, poświęconych świętemu Jerzemu,
 • rozbudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie uczniom możliwości wykazania się zdolnościami literackimi lub plastycznymi, znajomością języka angielskiego i umiejętnością posługiwania się komputerem.

Uczestnicy konkursu:

W rywalizacji konkursowej mogą wziąć udział uczniowie szkól podstawowych z Bydgoszczy.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest na szczeblu miejskim.

Ma charakter indywidualny – przedmiotem konkursu są:

 • dla dzieci z klas I – III : prace plastyczne – wykonane w dowolnej technice plastycznej. Nie narzucamy ani formy ani formatu prac, uczniowie mogą wykonać prace we wszelkich technikach, w których pracowali i chcieliby się wykazać, jedyny warunek to nawiązanie w pracy do życia świętego Jerzego.
 • dla dzieci z klas IV – VI – do wyboru:
  • komiks o świętym Jerzym, wykonany ręcznie lub
   przy użyciu technik komputerowych (objętość i format dowolne,
   z zastrzeżeniem, że minimalna ilość komiksowych „okienek” to 6);
  • zestaw zagadek pt. „Łamigłówki dla mądrej główki” na temat życia
   i działalności św. Jerzego , na który złożą się obowiązkowo trzy formy łamigłówek, np. krzyżówka, rebus, wykreślanka, labirynt, szarada, itp.
   Mogą one zostać przygotowane odręcznie lub z użyciem komputera,
   do zadań należy obowiązkowo dołączyć (oddzielnie) rozwiązania.

Uwaga: dodatkowym atutem prac wykonanych przez uczniów z klas IV – VI będzie ich opatrzenie krótkim komentarzem w języku angielskim lub w przypadku zestawu zagadek, opracowanie jednej z nich w języku angielskim.

Celowo nie odsyłamy Państwa podopiecznych do żadnych konkretnych pozycji książkowych czy stron internetowych, poświęconych świętemu Jerzemu, pozostawiając to indywidualnym poszukiwaniom.

 1. W tym roku ograniczamy ilość prac przysyłanych z danej szkoły do sześciu łącznie (nieistotne ile prac, z której kategorii, jedyny warunek to sześć prac ze szkoły).
 2. Każdy z uczestników przedstawia tylko jedną pracę konkursową. Prosimy o jej podpisanie. Podać należy: imię, nazwisko, klasę, szkołę uczestnika konkursu, a także personalia
  i specjalność nauczyciela – opiekuna, który czuwał nad wykonaniem pracy, a także jego adres mailowy oraz numer telefonu.
 3. Indywidualne prace dzieci będą oceniane w trzech wymienionych wyżej kategoriach
  przez szkolną komisję konkursową w składzie: dyrektor szkoły organizującej konkurs, nauczyciel języka polskiego i historii, języka angielskiego, informatyki i katecheta.
 4. Komisja przyzna I, II i III miejsce w każdej z wymienionych kategorii oraz wyróżnienia (w ilości zależnej od potrzeby). Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie oraz ich nauczyciele, otrzymają specjalne pisemne podziękowania za włączenie się w konkursowe zmagania.
 5. Laureaci konkursu zostaną o swym sukcesie powiadomieni drogą mailową (mail na adres nauczyciela - opiekuna ) i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (ufundowanych
  przez organizatorów i sponsorów).
 6. Nadesłane na konkurs prace plastyczne, literackie i „łamigłówki dla mądrej główki” staną się własnością organizatorów. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
  na podanie nazwisk uczestników na szkolnej stronie internetowej czy w innych publikacjach autorstwa organizatorów konkursu.
 7. Prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, zorganizowanej w murach naszej szkoły.
 8. Prace z dopiskiem na kopercie „ Święci wspólnej Europy – święty Jerzy” prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 41
85 – 122 Bydgoszcz

do dnia 10 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną podane 22 grudnia (drogą mailową na adres nauczyciela- opiekuna), a nagrody wręczone w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w terminie określonym w ww. mailu.