SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

12
        DZIENNIK
   
ELEKTRONICZNY

obiady menu baner

logo sus niebieskie male

projekt po co dlaczego jak

SOiT - logo1

erasmus baner 2018a

pko sko 950x200 male

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "ŚWIĘCI WSPÓLNEJ EUROPY - ŚWIĘTY BENEDYKT

Dyrektorzy i Nauczyciele
nauczania zintegrowanego,
historii i społeczeństwa,
informatyki, plastyki,
języka polskiego,języka angielskiego,
katecheci szkół podstawowych
w Bydgoszczy

 

Uprzejmie informujemy, że organizujemy międzyszkolny plastyczno – literacko – informatyczny konkurs o charakterze interdyscyplinarnym pod hasłem „Święci wspólnej Europy – święty Benedykt”. Naszym celem jest przeprowadzenie cyklu konkursów pod jednolitym tytułem „Święci wspólnej Europy”, prezentujących życie i dokonania świętych, którzy wywarli znaczący wpływ na kształt Europy, jej cywilizacyjny i duchowy charakter. Chcielibyśmy co roku zaproponować Państwa uczniom zatrzymanie się nad sylwetką innego świętego.

Tegoroczna edycja, szósta z serii, jest poświęcona nie do końca znanemu dzieciom i młodzieży świętemu Benedyktowi z Nursji.

Benedykt z Nursji,święty Benedykt,łac. Benedicttus (ur. ok.480, zm.21 marca 547) to święty kościołów: -katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego. Eremita, mnich i opat, według tradycji autor reguły benedyktyńskiej. Jeden z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów  Zachodu. W1964 roku w trakcie soboru watykańskiego II Paweł VI ogłosił świętego Benedykta  patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę, jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji  Wschodu i  Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Tradycja nadała mu też tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu. W tradycji zachodniej święty uważany jest za patrona wielu zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców; jest też orędownikiem osób otrutych.

Jesteśmy przekonane, że to barwna i niezwykle interesująca postać, którą na pewno zainteresują się uczniowie.

Organizatorzy:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy:

 • mgr Beata Nowicka – nauczyciel języka polskiego oraz historii i społeczeństwa,
 • mgr Sylwia Przybysz – katecheta,
 • mgr Anna Smeja – Robak – nauczyciel języka angielskiego.

Konkurs zyskał akceptację fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

 • przybliżenie uczniom postaci świętego Benedykta,
 • wskazanie na uniwersalne wartości wiążące się z postacią świętego Benedykta,
 • budzenie zainteresowania i szacunku wobec korzeni własnej kultury,
 • zachęcenie do samodzielnego poznawania literatury pięknej i dzieł sztuki, poświęconych świętemu Benedyktowi,
 • rozbudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie uczniom możliwości wykazania się zdolnościami literackimi lub plastycznymi, znajomością języka angielskiego i umiejętnością posługiwania się komputerem.

Uczestnicy konkursu:

W rywalizacji konkursowej mogą wziąć udział uczniowie szkól podstawowych z Bydgoszczy.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest na szczeblu miejskim.

Ma charakter indywidualny – przedmiotem konkursu są:

 • dla dzieci z klas I – III : praca plastyczno - literacka – przepisane własnoręcznie, koniecznie piórem (może być żelowe) jedno dowolne zdanie z dowolnej przypowieści Jezusa, iluminowane w dowolny sposób, koniecznie z inicjałem na początku. Maksymalny format kartki to A4, dopuszczalne zdobienia wszystkimi możliwymi sposobami za wyjątkiem pisaków.
 • dla dzieci z klas IV – VI – do wyboru:
 • praca plastyczno - literacka – przepisana własnoręcznie, koniecznie piórem (może być żelowe) jedna dowolna przypowieść Jezusa, iluminowana w dowolny sposób, koniecznie z inicjałem na początku. Maksymalny format kartki to A4 (może być zapisana dwustronnie), dopuszczalne zdobienia wszystkimi możliwymi sposobami
  za wyjątkiem pisaków.
 • prezentacja multimedialna przedstawiająca wszelkie „tropy benedyktyńskie”
  w Polsce: klasztory, ich dorobek kulturowy i wkład w cywilizacyjny rozwój naszego kraju, przysłowia, itp.

Uwaga: dodatkowym atutem prac wykonanych przez uczniów z klas IV – VI będzie ich opatrzenie krótkim komentarzem w języku angielskim.

Celowo nie odsyłamy Państwa podopiecznych do żadnych konkretnych pozycji książkowych czy stron internetowych, poświęconych świętemu Benedyktowi, pozostawiając to indywidualnym poszukiwaniom.

 1. W tym roku nie ograniczamy ilości prac przysyłanych z danej szkoły.
 2. Każdy z uczestników przedstawia tylko jedną pracę konkursową. Prosimy o jej podpisanie. Podać należy: imię, nazwisko, klasę, szkołę uczestnika konkursu, a także personalia
  i specjalność nauczyciela – opiekuna, który czuwał nad wykonaniem pracy, a także jego adres mailowy oraz numer telefonu.
 3. Indywidualne prace dzieci będą oceniane w trzech wymienionych wyżej kategoriach
  przez szkolną komisję konkursową w składzie: dyrektor szkoły organizującej konkurs, nauczyciel języka polskiego i historii, języka angielskiego, informatyki i katecheta.
 4. Komisja przyzna I, II i III miejsce w każdej z wymienionych kategorii oraz wyróżnienia (w ilości zależnej od potrzeby). Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie oraz ich nauczyciele, otrzymają specjalne pisemne podziękowania za włączenie się w konkursowe zmagania.
 5. Laureaci konkursu zostaną o swym sukcesie powiadomieni drogą mailową (mail na adres nauczyciela - opiekuna ) i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (ufundowanych
  przez organizatorów i sponsorów).
 6. Nadesłane na konkurs prace staną się własnością organizatorów. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na podanie nazwisk uczestników na szkolnej stronie internetowej czy w innych publikacjach autorstwa organizatorów konkursu.
 7. Prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, zorganizowanej w murach naszej szkoły.
 8. Prace z dopiskiem na kopercie „Święci wspólnej Europy – święty Benedykt” prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 41
85 – 122 Bydgoszcz
do dnia 20 listopada 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną podane w pierwszych dniach grudnia (drogą mailową na adres nauczyciela - opiekuna), a nagrody wręczone w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w terminie określonym w ww. mailu.